• هفته ملی سلامت بانوان ایران گرامیباد
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • هفته سلامت روان گرامیباد
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • آینده را باید ساخت
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • هفته جهانی سالمند گرامی باد (۷تا۱۳ مهرماه)
  تحکیم حقوق سالمندان روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 • روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 • ۱۲ شهریور روز بهورز گرامی باد
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 • روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان
  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

 
 
 
 
 
سامانه ها
 
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

پارسیان - خیابان رازی- روبروی بوستان ملت- تلفن تماس 07644622511-12

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved